news

Loading...

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ร้อนๆ จ้า

ออกข้อสอบ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-5
สอบวันที่ 3 ตุลาคมนี้ครับ

17 แนวข้อสอบ

1. ลักษณะสำคัญของสังคมประชาธิปไตยมีอะไรบ้าง
2. ลักษณะของการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยมีอะไรบ้าง
3. เสรีภาพ เป็นการกระทำตามสิทธิที่ได้รับ
4. ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบ
5. พระราชกำหนด เป็นอำนาจที่ นายกฯ ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
6. พรบ. ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา นายกฯ จะเป็นผู้ทูลเกล้า และประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงมีผลในวันทำการถัดไป
7. ผู้แทนโดยชอบธรรม คือ บุคคลที่ทำหน้าที่แทนผู้เยาว์ สิทธิที่ผู้เยาว์พึงกระทำได้ คือ อายุ 15 ปี ทำพินัยกรรมได้ รับของผู้อื่นโดยไม่มีข้อผูกมัด ซื้อของได้ตามฐานะ
8. การหมั้น สมรส ผู้ที่ยังไม่ถึง 20 ต้องให้พ่อแม่ยินยอมทั้ง 2 ฝ่าย
9. การรับบุตรบุญธรรม ต้องเป็นผู้มีอายุมากกว่า 25 ปี และห่างจากบุตรบุญธรรม 15 ปี
10. ยื่นเสียภาษา วันที่ 31 มีนาคม 2554 ของทุกปี
11. ห้ามให้เด็กอายุ 15 ปีเข้าทำงาน
12. การบริหารราชการแบ่งออกเป็น ส่วนกลาง (กระทรวง ทบวง กรม) ส่วนภูมิภาค (จังหวัด อำเภอ หมู่บ้าน) ส่วนท้องถิ่น (อบต. เทศบาล, อบจ., เมืองพัทยา และกรุงเทพฯ)
13. พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ ตั้งขึ้นเพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายป่า คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตั้งขึ้นมาจาก พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม
14. วันมหาวิปโยคมีสาเหตุมาจาก จอมพลถนอมฯ ยึดอำนาจตนเอง ทำให้ประชาชน และนิสิต นักศึกษาไม่พอใจ และวันที่ 6 ตุลาคม จอมพลถนอมกลับมา นักศึกษา และประชาชนเดินขบวนประท้วง ส่งผลให้นักศึกษาหนีเข้าป่าไปจำนวนหนึ่ง เพื่อรวมตัวเป็นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
15. สถาบันทางสังคม มีบทบาท และหน้าที่อย่างไร
16. ประเทศไทยเรามีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ได้รับอิทธิพลจาก ศาสนาพราห์ม ฮินดู
17. สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ประเทศไทยได้รับจาก ประเทศอินเดีย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น